Χορήγηση αντιστοιχίας Επαγγελματικών Δικαιωμάτων στους κατόχους Διπλώματος Ι.Ε.Κ - ΙΙΕΚ New York